• Ý niệm về tính chủ thể liên đối

    Vietnam
    / / /
    2017
    / Philosophy
    Triết học là khoa học vì những người tự do. Điều này đúng với cả cá nhân và cả dân tộc nên chỉ dân tộc nào định tự chủ vực bản thân mình đứng dậy mới cần tới triết học. Cái được gọi là tự do, nói một...