Share
  • Book
  • Vietnamese

TAM QUỐC SỬ KÝ 1

Description

" Không chỉ có những áng văn hay, Tam Quốc sử ký còn sử dụng, đưa vào nhiều loại tài liệu lịch sử của trong và ngoài nước có được lúc đó, phản ánh lịch sử tòn vong, thịnh suy của ba quốc gia Cao Ly, Bách Tế và Tần La trong khoảng 1000 năm, từ thời điểm kiến quốc cho đến hết giai đoạn quốc gia Tần La thống nhất. Đây được xem là bộ sách lịch sử hàng đầu của Hàn Quốc, bộ sách duy nhất khi đó cho biết đầy đủ thông tin về chính trị, xã hội, văn hóa, thậm chí cả về quan hệ đối ngoại của Hàn Quốc với các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản..."

 

source: vinabook.com

Translated Books (6)

LTI Korea Library Holdings