• Book
  • Vietnamese
  • Available

  TAM QUỐC SỬ KÝ 1

  Vietnam
  / / /
  2017
  / History - Asia - Korea
  " Không chỉ có những áng văn hay, Tam Quốc sử ký còn sử dụng, đưa vào nhiều loại tài liệu lịch sử của trong và ngoài nước có được lúc đó, phản ánh lịch sử tòn vong, thịnh suy của ba quốc gia Cao Ly,...