• Writer

  Kim Hyang-Yi

  1952 ~
  /
  children's story author
  / First Name:
  Hyang-Yi
  / Family Name:
  Kim
  • Book
  • Vietnamese

  Trăng Có Biết Không

  Vietnam
  / / /
  2017
  / Literature - Korean literature - Children and Adolescents
  • Book
  • Vietnamese

  달님은 알지요

  Republic of Korea
  / /
  2004
  / Literature - Korean literature - Children and Adolescents

  Vietnamese : TRĂNG CÓ BIẾT KHÔNG Rights Sold