• Writer

  Kim Sang-bong

  1960 ~
  /
  philosopher
  writer
  / First Name:
  Sang-bong
  / Family Name:
  Kim
  • Book
  • Vietnamese
  • Available

  Ý niệm về tính chủ thể liên đối

  Vietnam
  / / /
  2017
  / Philosophy
  Triết học là khoa học vì những người tự do. Điều này đúng với cả cá nhân và cả dân tộc nên chỉ dân tộc nào định tự chủ vực bản thân mình đứng dậy mới cần tới triết học. Cái được gọi là tự do, nói một...
  • Book
  • Vietnamese

  서로주체성의 이념

  Republic of Korea
  / /
  2007
  / Philosophy -

  Vietnamese : Ý NIỆM VỀ TÍNH LIÊN CHỦ THỂRights Sold